Politica de confidentialitate

REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE ”Carduri de cumpărături online E-mag” 

Art. 1. Organizatorul şi regulamentul oficial al campaniei 

1.1. Campania promoțională Card de cumpărături online E-mag denumită în continuare “Campania”, este organizată şi desfăşurată de societatea OFERTOLINO S.R.L., persoană juridică înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul social în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 26, et. 3, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J8/2609/2019, cod fiscal 41502870, reprezentată de Catalin Patachia -Country Manager (denumită în continuare ”Organizatorul” și/sau ”Ofertolino”), 

1.2. Participanții la această Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament, denumit în continuare "Regulamentul", potrivit celor menționate mai jos. 

1.3. Regulamentul de desfăşurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant şi stă la dispoziţia oricărui participant la Campanie, în mod gratuit, pentru consultare, pe site-ul https://www.ofertolino.ro/, pe întreaga perioadă de desfăşurare a Campaniei. Orice persoană interesată va putea solicita o copie a prezentului Regulament printr-o solicitare scrisă transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la oricare dintre adresele indicate mai sus sau va putea descărca acest Regulament de pe site-ul https://www.ofertolino.ro/. 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare numai după anunţarea şi prezentarea în mod public a acestora. Campania se va desfăşura conform prevederilor din prezentul Regulament, care sunt obligatorii pentru toţi participanţii și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 2. Durata Campaniei 

2.1. Campania se desfășoară în perioada 23 august 2021 ora 00:00 până în data de 22 septembrie 2021, ora 23.59, în mediul online, prin intermediul aplicației mobile Ofertolino.ro disponibilă în Google Play și App Store. 

2.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada și/sau aria de desfăşurare a Campaniei pe parcursul derulării sale. Înştiințarea referitoare la încetarea sau modificarea Campaniei și/sau a ariei de desfășurare a acesteia va fi afişată atât de Organizator cât și de Partener, la cererea Organizatorului, la sediul menționat mai sus. 

Art. 3. Condiții de participare

3.1. Orice persoană fizică, cu domiciliul stabil în România, cu vârsta minimă de 18 ani care, în perioada Campaniei descarcă aplicația Ofertolino.ro din Play Store sau App Store (denumită în continuare „Aplicația”) si gaseste in paginile cataloagelelor magazinelor prezente in aplicatie, `mascota` Ofertolino reprezentata de o Bufnita, va putea participa la programul Campaniei. Pentru evitarea oricăror interpretări, participanții trebuie să mențină instalata Aplicația pe toată durata Campaniei. 

3.2. Nu pot participa la Campanie angajații Organizatorului, precum și soții și rudele de gradul I ai acestora. 

3.3. Campania se adresează exclusiv persoanelor fizice. Nu vor putea participa la Campanie persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru participanţii la această campanie. 

3.4. Pentru participarea la programul Campaniei, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

au domiciliul stabil în România și vârsta minimă de 18 ani, împlinită la data descarcarii Aplicației; 

gaseste in paginile cataloagelelor magazinelor prezente in aplicatie, mascota ``Ofertolino`` reprezentata de o Bufnita 

își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea la Campanie, prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul creării contului în cadrul Aplicației; 

iau cunoștință de prevederile prezentului Regulament, prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul înscrierii la concurs. 

mențin instalată Aplicația Ofertolino.ro până la data tragerii la sorți; 

Art. 4. Premiile campaniei promoţionale 

4.1. Organizatorul va acorda în cadrul prezentei Campanii, 5 premii, constând în carduri electronice de cumpărături online în valoare de 100 lei fiecare („Premiul” sau „Card de cumpărături online Emag”). 

4.2. Cardul Emag va putea fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de produse de pe site-ul emag.ro, in perioada 24 august  2021 - 1 februarie 2022 

4.3. Premiile acordate nu vor putea fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se va putea acorda contravaloarea acestora în bani. 

4.4. Valoarea comercială totală premiilor aferente Campaniei este de 500 lei (TVA inclus).

Art. 5. Mecanismul campaniei 

5.1. Modalitatea de participare 

Persoanele care îndeplinesc simultan toate condițiile de la Articolul 3 din prezentul Regulament, vor fi înscrise automat în Campanie. 

5.2. Condiții de valabilitate a înscrierii online. 

5.2.1. Pentru participarea la programul Campaniei, suplimentar participanții trebuie să își cordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea la Campanie și, de asemenea, să ia cunoștință de prevederile prezentului Regulament, prin bifarea căsuțelor corespunzătoare la momentul insrierii in concurs. 

5.2.4. În cazul în care participantul nu își va exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea la Campanie si nu va bifa căsuța corespunzătoare pentru luarea la cunoștință a prevederilor prezentului Regulament, înscrierea acestuia la Campanie nu va putea fi validată. 

5.2.5. Dacă instalarea Aplicației a fost realizată în afara perioadei Campaniei, participarea la Campanie nu va fi posibilă. 

5.2.6. Organizatorul nu își asumă răspunderea față de câștigătorii premiilor care nu pot intra în posesia acestuia din motive personale sau din orice alt motiv neimputabil Organizatorului. 

5.2.7. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participant a unor date eronate (ex. adresă de e-mail), care au dus la imposibilitatea comunicării în condiții normale a premiului. 

5.3. Tragerea la sorți 

5.3.1. Premiile se acordă, prin tragere la sorți, prin sistemul https://random-ize.com/pick-from-list/, în cadrul unei singure sesiuni de extrageri. Tragerea la sorți va avea loc la data de 23 septembrie  2021

5.3.2. Desfășurarea extragerilor va fi consemnată într-un proces verbal de desemnare a câștigătorilor (atât a celor inițiali cât și a celor de rezervă, precum și ordinea extragerii caștigătorilor de rezervă). 

5.3.3. Pentru desemnarea câștigătorilor Campaniei, se va efectua 1 extragere inițială. 

5.3.4. La finalul extragerii inițiale se va efectua o extragere suplimentară pentru a desemna 5 câștigători de rezervă.

5.3.5. Câștigătorii de rezervă vor fi validați numai în cazul în care câștigătorii desemnati inițial nu poate fi contactati de către Organizator. 

5.4. Anunțarea câștigătorului Premiului și acordarea Premiului 

5.4.1. În aceeași zi în care a avut loc extragerea, respectiv în data de 23 septembrie 2021, câștigătorii inițiali, vor fi contactati prin e-mail de către reprezentantul Organizatorului. În cuprinsul e-mail-ului Organizatorul va comunica câștigarea Premiului și va atașa Cardul de cumpărături online Emag. În cazul câștigătorul nu primește e-mailul, iar Organizatorul primește un e-mail automat prin care este informat că adresa de e-mail introdusă nu este validă, atunci Organizatorul va desemna câștigător pe primul câștigător de rezervă, în ordinea în care au fost extrași, reluând procedura de comunicare. 

5.4.2. Organizatorul nu va fi răspunzător în cazul în care câștigătorul nu deschide e-mailul iar Cardul de cumpărături online Emag nu va fi utilizat în perioada de valabilitate a acestuia, astfel cum aceasta este menționată la articolul 4.2 de mai sus. 

5.4.3. În cazul în care premiul nu va putea fi acordat nici câștigătorilor de rezervă, pentru oricare dintre motivele menționate mai sus, aceștia vor fi decăzuți din toate drepturile, iar premiile nelivrate din culpa câștigătorilor vor rămâne la dispoziţia Ofertolino S.R.L. care va putea utiliza acest premiu după cum va considera de cuviință, inclusiv în vederea organizării unei noi Campanii, fapt evidenţiat într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija Organizatorului. 

5.4.4. Organizatorul va face publice numele câştigătorilor Campaniei și premiul câştigat. Art. 6. Diverse 

6.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la Campanie se va realiza conform mențiunilor din nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă pe site-ul https://www.ofertolino.ro/. 

6.2. În caz de forţă majoră ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania, operând modificările necesare, ce vor fi comunicate publicului fără ca acest lucru să îndreptăţească participanţii să solicite despăgubiri. 

6.3. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor fiscale în vigoare. Prezenta Campanie se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor. 

6.4. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul societăţii Ofertolino S.R.L.

6.5. Prin participarea la această Campanie participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 

Prezentul Regulament a fost semnat astăzi, 18 august.2021, în 3 (trei) exemplare originale. 

ORGANIZATOR: 

OFERTOLINO S.R.L. Parte Offerista Group 

Prin Catalin Patachia 

Country Manager  

_______________________________

 

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

~loterie publicitară~

 

Dreptul dumneavoastră la protejarea datelor cu caracter personal este tratat cu seriozitate și responsabilitate în cadrul societății noastre. În acest sens, vă transmitem mai jos informații cu privire la modul în care societatea noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când participați la loteria publicitară organizată în perioada 14 iunie 2021 - 13 iulie 2021, în mediul online, prin intermediul aplicației mobile Ofertolino.ro („Aplicația”), disponibilă în Google Play și App Store („Loteria”), precum și la drepturile pe care le aveți cu privire la acestea.

Datele noastre de identificare și de contact sunt următoarele: 

Denumire Operator: OFERTOLINO S.R.L. („Ofertolino”)

Sediul: Brașov, strada Nicolae Iorga, nr. 26, etaj 3, jud. Brașov

Număr de înregistrare: J8/2609/2019, Cod de identificare fiscală: 41502870

E-mail: catalin.patachia@offerista.com

CE DATE PRELUCRAM

Ofertolino va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de operațiunea de prelucrare:

 • date necesare pentru crearea contului de utilizator în cadrul Aplicației (adresa de e-mail, parola);

 • date suplimentare de profil (nume, prenume, gen, data nașterii) dacă sunt adăugate, în mod voluntar de dumneavoastră, după crearea contului în cadrul Aplicației;

CUM UTILIZĂM DATELE PE CARE NI LE FURNIZAȚI ȘI ÎN CE TEMEI

Crearea contului în cadrul Aplicației 

Date precum adresa de e-mail și alte date furnizate în mod voluntar de dumneavoastră vor fi prelucrate  pentru a vă permite crearea contului în cadrul Aplicației.

Ofertolino va prelucra aceste categorii de date în baza consimțământului dumneavoastră expres exprimat la momentul creării contului în cadrul Aplicației. Nu sunteți obligați să vă creați un cont în cadrul Aplicației, respectiv să vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop, însă, dacă nu vă veți crea cont, nu veți putea beneficia de campaniile publicitare organizate de Ofertolino destinate titularilor de conturi în cadrul Aplicației.

Participarea la Loterie / desfășurarea Loteriei 

Adresa de e-mail va fi prelucrată de Ofertolino pentru a vă înscrie pe lista participanților la Loterie / pentru desfășurarea Loteriei. Ofertolino va prelucra aceste categorii de date în baza consimțământului dumneavoastră expres exprimat la momentul creării contului în cadrul Aplicației. Nu sunteți obligați să vă exprimați consimțământul în acest sens însă, dacă nu vă veți exprima consimțământul pentru participarea la Loterie, prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul creării Contului, nu veți putea fi înscris pe lista participanților la Loterie și nu veți participa efectiv la Loterie.

Anunțarea căștigătorilor

În cazul în care veți fi desemnat câștigător al Loteriei date precum numele, prenumele și premiul câstigat vor fi afișate pe site-ul Ofertolino.ro, pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

De regulă, datele dumneavoastră sunt prelucrate în cadrul Ofertolino. Dar, este posibil ca societăți din grupul din care face parte Ofertolino, să solicite iar Ofertolino să transmită datele dumneavoastră către aceste societăți în scopuri statistice, de evaluare a performantelor Ofertolino și în alte scopuri de analiza internă, care, însă, nu sunt de natură sa producă efecte juridice asupra dumneavoastră.

Totodată, este posibil ca datele dumneavoastră sa fie transmise către partenerii noștri în organizarea tombolei, precum furnizorul Cardului de cumpărături E-mag sau către autorități ale statului (în principal, date din procesele verbale de acordare a premiilor).

În toate situațiile, transmiterea datelor se va face în situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și în conformitate cu principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Ofertolino nu transferă datele dumneavoastră către țări terțe sau organizații internaționale.   

CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Adresa dumneavoastră de e-mail va fi păstrată de Ofertolino o perioadă de 3 ani de la data expirării duratei Loteriei, pentru respectarea termenului general în cadrul căruia pot fi formulate plângeri sau reclamații sau pe toată durata menținerii contului în cadrul Aplicației, în funcție de care dintre cele două evenimente intervine ultimul.

Prin excepție, în cazul acordării premiilor aferente Loteriei, datele incluse în documentele justificative care au stat la baza acordării acestora, precum procese-verbale desemnare câștigători, vor fi păstrate o perioadă de 10 ani de la data închiderii anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților competente în cazul în care acestea le solicită. 

Datele furnizate de dumneavoastră în mod voluntar la momentul creării contului în cadrul Aplicației vor fi păstrate pe toată durata menținerii contului în cadrul Aplicației sau până la momentul în care ștergeți aceste date din profilul dumneavoastră, în funcție de care dintre cele două evenimente intervine primul.

CE DREPTURI AVEȚI

Aveți următoarele drepturi în legătura cu datele cu caracter personal prelucrate de Ofertolino: 

Dreptul de ACCES – aveți dreptul ca, în orice moment, să stiți ce date prelucrăm cu privire la dumneavoastră precum și informații cu privire la modul în care vă prelucrăm datele.

Dreptul de RECTIFICARE -în cazul în care constatați că datele pe care le avem cu privire la dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul, în orice moment, să ne solicitați rectificarea, respectiv completarea, datelor inexacte sau incomplete care vă privesc.      

Dreptul la ȘTERGEREA datelor („Dreptul de a fi uitat”) în baza căruia, în anumite situații (ca atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate ori datele sunt prelucrate ilegal sau în alte situații prevazute de lege), puteți solicita ștergerea datelor dumneavostră cu caracter personal.  

Dreptul de RESTRICȚIONARE a prelucrării datelor în baza căruia, în anumite situații (ca atunci când cconsiderați ca datele prelucrate de Ofertolino nu sunt exacte sau în alte situatii prevăzute de lege), puteți solicita, iar Ofertolino este obligată să opreasca temporar folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal până când se clarifica situația exactă a acestor date. 

Dreptul la OPOZITIE în baza căruia: 

 • Atunci cand Ofertolino prelucreaza datele dumneavoastră pentru a-și asigura un interes legitim (in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul CE nr. 679/20016), suplimentar față de drepturile de mai sus, aveți dreptul de a vă opune prelucrăarii datelor dumeavoastră. 

 • În cazul în care utilizați acest drept Ofertolino nu mai poate prelucra datele dumneavoastră, decat dacăvă arată și vă explică de ce modul și motivele pentru care prelucreaza datele dumneavoastră sunt foarte importante și de ce prelucrarea datelor dumneavoastră  în continuare nu va încalcă drepturile și interesele dumneavoastră legitime.

Dreptul la RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI, în baza caruia:

 • Atunci cand Ofertolino prelucrează datele exlusiv pe baza acordului dumneavoastra expres în acest sens (in temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul CE nr. 679/2016), suplimentar față de drepturile de mai sus, aveți dreptul de a vă retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. 

 • Pentru a utiliza acest drept nu este nevoie decat de transmiterea unei solicitari in acest sens la adresa de e-mail menționată mai sus sau la sediul Ofertolino.

 

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare scrisă pe email, la adresa de contact indicata la punctul 1 din prezentul document, sau inregistrata la sediul Ofertolino

 

In plus, dacă sunteți de părere că Ofertolino nu a acționat în conformitate cu legislația privind protecția datelor, vă puteti adresa sau puteti depune o plângere la : 

 • Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Mun. Bucuresti, Romania; Email: anspdcp@dataprotection.ro; Telefon fix: +40.318.059.211; +40.318.059.212  

 • Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal din cadrul Tribunalului competent de la domiciului Dumneavoastra sau de la sediul Ofertolino.

 

Pentru orice informații suplimentare despre aceste drepturi și despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Ofertolino ne puteți contacta la datele de contact indicate in preambulul prezentei note de informare.

 

REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE

”Carduri de cumpărături online  E-mag”

 

Art. 1. Organizatorul şi regulamentul oficial al campaniei 

1.1. Campania promoțională Card de cumpărături online E-mag denumită în continuare “Campania”, este organizată şi desfăşurată de societatea OFERTOLINO S.R.L., persoană juridică înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, cu sediul social în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 26, et. 3, jud. Brașov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J8/2609/2019, cod fiscal 41502870, reprezentată de Catalin Patachia -Country Manager (denumită în continuare ”Organizatorul” și/sau ”Ofertolino”), 

1.2. Participanții la această Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament, denumit în continuare "Regulamentul", potrivit celor menționate mai jos.

1.3. Regulamentul de desfăşurare a Campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant şi stă la dispoziţia oricărui participant la Campanie, în mod gratuit, pentru consultare, pe site-ul https://www.ofertolino.ro/, pe întreaga perioadă de desfăşurare a Campaniei. Orice persoană interesată va putea solicita o copie a prezentului Regulament printr-o solicitare scrisă transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la oricare dintre adresele indicate mai sus sau va putea descărca acest Regulament de pe site-ul https://www.ofertolino.ro/.

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca modificările să intre în vigoare numai după anunţarea şi prezentarea în mod public a acestora. Campania se va desfăşura conform prevederilor din prezentul Regulament, care sunt obligatorii pentru toţi participanţii și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Durata Campaniei 

2.1. Campania se desfășoară în perioada 14 iunie 2021 ora 00:00 până în data de 13 iulie 2021, ora 23.59, în mediul online, prin intermediul aplicației mobile Ofertolino.ro disponibilă în Google Play și App Store.

2.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada și/sau aria de desfăşurare a Campaniei pe parcursul derulării sale. Înştiințarea referitoare la încetarea sau modificarea Campaniei și/sau a ariei de desfășurare a acesteia va fi afişată atât de Organizator cât și de Partener, la cererea Organizatorului, la sediul menționat mai sus. 

Art. 3. Condiții de participare

3.1. Orice persoană fizică, cu domiciliul stabil în România, cu vârsta minimă de 18 ani care, în perioada Campaniei descarcă aplicația Ofertolino.ro din Play Store sau App Store (denumită în continuare „Aplicația”) si  gaseste in paginile cataloagelelor magazinelor prezente in aplicatie, `mascota` Ofertolino reprezentata de o Bufnita, va putea participa la programul Campaniei. Pentru evitarea oricăror interpretări, participanții trebuie să mențină instalata Aplicația pe toată durata Campaniei.

 

3.2. Nu pot participa la Campanie angajații Organizatorului, precum și soții și rudele de gradul I ai acestora.

3.3. Campania se adresează exclusiv persoanelor fizice. Nu vor putea participa la Campanie persoanele juridice sau persoanele fizice autorizate. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru participanţii la această campanie. 

3.4. Pentru participarea la programul Campaniei, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • au domiciliul stabil în România și vârsta minimă de 18 ani, împlinită la data descarcarii Aplicației;

 • gaseste in paginile cataloagelelor magazinelor prezente in aplicatie, mascota ``Ofertolino`` reprezentata de o Bufnita

 • își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea la Campanie, prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul creării contului în cadrul Aplicației;

 • iau cunoștință de prevederile prezentului Regulament, prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul înscrierii la concurs.

 • mențin instalată Aplicația Ofertolino.ro până la data tragerii la sorți;

Art. 4. Premiile campaniei promoţionale 

4.1. Organizatorul va acorda în cadrul prezentei Campanii, 5 premii, constând în carduri electronice de cumpărături online în valoare de 100 lei fiecare („Premiul” sau „Card de cumpărături online Emag”).  

4.2. Cardul Emag va putea fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de produse de pe site-ul emag.ro, in perioada 14 iulie 2021 - 1 ianuarie 2022

4.3. Premiile acordate nu vor putea fi înlocuite cu alte premii şi nici nu se va putea acorda contravaloarea acestora în bani.

4.4. Valoarea comercială totală premiilor aferente Campaniei este de 500 lei (TVA inclus).

Art. 5. Mecanismul campaniei

5.1. Modalitatea de participare

Persoanele care îndeplinesc simultan toate condițiile de la Articolul 3 din prezentul Regulament, vor fi înscrise automat în Campanie.

5.2. Condiții de valabilitate a înscrierii online.

5.2.1. Pentru participarea la programul Campaniei, suplimentar participanții trebuie să își cordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea la Campanie și, de asemenea, să ia cunoștință de prevederile prezentului Regulament, prin bifarea căsuțelor corespunzătoare la momentul insrierii in concurs.

5.2.4. În cazul în care participantul nu își va exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea la Campanie si nu va bifa căsuța corespunzătoare pentru luarea la cunoștință a prevederilor prezentului Regulament, înscrierea acestuia la Campanie nu va putea fi validată.

 5.2.5. Dacă instalarea Aplicației a fost realizată în afara perioadei Campaniei, participarea la Campanie nu va fi posibilă.

 5.2.6. Organizatorul nu își asumă răspunderea față de câștigătorii premiilor care nu pot intra în posesia acestuia din motive personale sau din orice alt motiv neimputabil Organizatorului.

5.2.7. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participant a unor date eronate (ex. adresă de e-mail), care au dus la imposibilitatea comunicării în condiții normale a premiului.

5.3. Tragerea la sorți

5.3.1. Premiile se acordă, prin tragere la sorți, prin sistemul https://random-ize.com/pick-from-list/, în cadrul unei singure sesiuni de extrageri. Tragerea la sorți va avea loc la data de 14 iulie 2021.

5.3.2. Desfășurarea extragerilor va fi consemnată într-un proces verbal de desemnare a câștigătorilor (atât a celor inițiali cât și a celor de rezervă, precum și ordinea extragerii caștigătorilor de rezervă).

5.3.3. Pentru desemnarea câștigătorilor Campaniei, se va efectua 1 extragere inițială.

5.3.4. La finalul extragerii inițiale se va efectua o extragere suplimentară pentru a desemna 5 câștigători de rezervă.

5.3.5. Câștigătorii de rezervă vor fi validați numai în cazul în care câștigătorii desemnati inițial nu poate fi contactati de către Organizator. 

5.4. Anunțarea câștigătorului Premiului și acordarea Premiului

5.4.1. În aceeași zi în care a avut loc extragerea, respectiv în data de 14 iulie 2021, câștigătorii inițiali, vor fi contactati prin e-mail de către reprezentantul Organizatorului. În cuprinsul e-mail-ului Organizatorul va comunica câștigarea Premiului și va atașa Cardul de cumpărături online Emag. În cazul câștigătorul nu primește e-mailul, iar Organizatorul primește un e-mail automat prin care este informat că adresa de e-mail introdusă nu este validă, atunci Organizatorul va desemna câștigător pe primul câștigător de rezervă, în ordinea în care au fost extrași, reluând procedura de comunicare.  

5.4.2. Organizatorul nu va fi răspunzător în cazul în care câștigătorul nu deschide e-mailul iar Cardul de cumpărături online Emag nu va fi utilizat în perioada de valabilitate a acestuia, astfel cum aceasta este menționată la articolul 4.2 de mai sus. 

5.4.3. În cazul în care premiul nu va putea fi acordat nici câștigătorilor de rezervă, pentru oricare dintre motivele menționate mai sus, aceștia vor fi decăzuți din toate drepturile, iar premiile nelivrate din culpa câștigătorilor vor rămâne la dispoziţia Ofertolino S.R.L. care va putea utiliza acest premiu după cum va considera de cuviință, inclusiv în vederea organizării unei noi Campanii, fapt evidenţiat într-un proces verbal de constatare încheiat în acest sens prin grija Organizatorului. 

5.4.4. Organizatorul va face publice numele câştigătorilor Campaniei și premiul câştigat.

Art. 6. Diverse 

6.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la Campanie se va realiza conform mențiunilor din nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă pe site-ul https://www.ofertolino.ro/.

6.2. În caz de forţă majoră ce face imposibilă continuarea Campaniei, Organizatorul poate suspenda sau întrerupe Campania, operând modificările necesare, ce vor fi comunicate publicului fără ca acest lucru să îndreptăţească participanţii să solicite despăgubiri.

6.3. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor financiare, conform prevederilor fiscale în vigoare. Prezenta Campanie se desfășoară cu scopul stimulării vânzărilor.

6.4. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul societăţii Ofertolino S.R.L.

6.5. Prin participarea la această Campanie participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament Oficial. 

Prezentul Regulament a fost semnat astăzi, 10.06.2021, în 3 (trei) exemplare originale.

 

ORGANIZATOR:

OFERTOLINO S.R.L. Parte Offerista Group

Prin Catalin Patachia 

Country Manager____

1. Condiții generale

Offerista Group Bulgaria EAD dezvoltă platforma ofertolino.ro. Scopul nostru principal este de a ajuta utilizatorii rapid și ușor în găsirea celor mai noi promoții din orașul său. Utilizatorii pot vizita site-ul nostru ştiind că informațiile lor personale sunt pe deplin protejate. Când vizitați site-ul nostru, noi vom folosi informațiile generate în principal pentru scopuri statistice. Acest lucru ne permite optimizarea şi modificarea site-ului în conformitate cu cerințele și interesele consumatorilor.

Categorii de date cu caracter personal colectate şi procesate de Ofertolino.ro

Ofertolino.ro în calitate de administrator de date personale, procesează numai acele date cu caracter personal ale UTILIZATORILOR săi persoane fizice, despre care aceștia au fost informați în mod explicit, sau și-au dat acordul și consimțământul în cunoștință de cauză.
Ofertolino.ro colectează și procesează numai date cu caracter personal de tip "General", în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal
Ofertolino.ro nu colectează şi procesează date cu caracter personal "Sensibile"

Culegerea informaţiilor
Colectăm informaţii în momentul înregistrării pe website-ul nostru, abonării la "Notificări e-mail" şi în momentul autentificării şi ieşirii din contul personal al utilizatorului. Datele personale colectate pot include: nume, adresa de e-mail, sex, numărul de telefon, geolocaţie, data naşterii şi comportamentul utilizatorului pe website, adresa IP, adresse. 
Pe lângă aceste date, sunt recepţionate şi salvate în mod automat informaţii de pe computerul utilizatorului şi din motorul de căutare, inclusiv adresa IP şi pagina pe care a încărcat-o.
Totodată când utilizatorul vizitează şi interacţionează cu oricare dintre serviciile oferite de noi, putem vizualiza anumite informaţii despre el/ea. Aceste informaţii includ: funcţiile pe care le foloseşte, linkurile pe care le accesează, cuvintele frecvent căutate şi modul de interacţiune cu celelalte servicii furnizate de noi.
Alte informaţii pe care le putem recepţiona se referă la orice conţinut publicat prin intermediul Ofertolino.ro. Aceste informaţii pot include: opinii, recenzii sau recomandări, conţinut împărtăşit pe reţele de socializare, sau răspunsuri la chestionare publicate pe Ofertolino.ro.
Transparenţa şi promptitudinea site-ului Ofertolino.ro. Utilizarea datelor cu caracter personal
Ofertolino.ro oferă un serviciu public, accesibil tuturor. Informaţiile oferite publicului nostru au scopul de a spori valoarea adăugată pentru fiecare utilizator al site-ului nostru.
Un serviciu mai personalizat de la Ofertolino.ro
Avem convingerea că, cu cât ştim mai multe informaţii despre dumneavoastră, cu atât putem să vă oferim o experienţă de navigare mai personalizată şi mai specifică pe websiteul nostru.
Acesta include:
Acces la conţinutul care vă este recomandat;
Acces la conţinutul specific locaţiei dumneavoastră;
Garanţia că vizualizaţi conţinut relevant vârstei dumneavoastră.
Ce include politica noastră de confidenţialitate?
Politica noastră de confidenţialitate acoperă toate aspectele legate de colectarea, procesarea şi stocarea datelor cu caracter personal.
Transparenţă - explicăm întotdeauna ce fel de informaţii sunt solicitate de către noi şi stocate. Colectăm şi procesăm date cu caracter personal exclusiv în scopul:
Îmbunătăţirii serviciilor noastre;
Creşterii eficienţei utilizării serviciilor noastre;
Garantarea faptului că responsabilitățile noastre sunt în favoarea nevoilor consumatorilor.
Alegere - depinde de dumneavoastră cum utilizaţi serviciile furnizate de noi. Vă puteţi şterge datele personale în orice moment.
Încredere - încrederea dumneavoastră este de o importanţă crucială pentru noi, datele personale sunt stocate într-o manieră strictă şi în deplină siguranţă. În plus, nu divulgăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noştii unor parteneri neverificaţi sau surselor externe.
Cum sunt folosite datele dumneavoastră cu caracter personal?
Modul de utilizare a informaţiei colectate depinde parţial de: ce servicii utilizaţi, felul în care le folosiţi şi preferinţele dumneavoastră pe care ni le împărtăşeşti. Mai jos găsiţi scopurile precise pentru care sunt utilizate informaţiile colectate.
În scopul cercetării şi dezvoltării site-ului
Întotdeauna suntem în căutarea unor căi de a oferi servicii mai deştepte, mai rapide, mai sigure, mai integrate şi mai benefice utilizatorilor noştri. Utilizăm metode colective pentru a înţelege cum sunt utilizate serviciile noastre online, să corectăm defecţiunile şi pentru a identifica tendinţele, utilizarea, modelele de afaceri şi zonele propice pentru extinderea serviciilor noastre. Înaintea implementării unei noi funcţii, le testăm şi le analizăm cu ajutorul implicării active a utilizatorilor noştri.
Serviciul de "Notificare prin e-mail"
Oferă notificare persoanalizată prin intermediul adresei dumneavoastră de e-mail, cu privire la cataloagele digitale şi promoţiile recente de pe internet, sau ale mărcilor locale.
Datele culese cuprind următoarele: nume şi prenume, adresă de e-mail, sex, oraş. Prin colectarea datelor menţionate anterior, dorim să realizăm personalizarea serviciului oferit. Acesta include:
Notificări prin e-mail la apariţia celor mai noi cataloage şi promoţii;
Notificări prin e-mail referitor la ofertele promoţionale ale mărcilor şi magazinelor selecţionate;
Notificări prin e-mail referitoare la orice schimbare cu privire la funcţiile, serviciile şi termenii de utilizare ale site-ul Ofertolino.ro
Personalizarea serviciilor în concordanţă cu preferinţele specifice ale utilizatorului
Serviciul "Creare profil"
Utilizarea funcţiei "Profil utilizator". În acest formular trebuie completate: numele şi prenumele, adresa de e-mail, sex, oraş. Pe lângă acestea, am putea stoca şi alte informaţii cum ar fi: număr de telefon, adresa şi data naşterii.
Datele menţionate mai sus sunt colectate în scopul asigurării unor servicii de înaltă calitate şi experienţe de utilizator personalizate pentru toţi utilizatorii.
Putem utiliza datele aferente notificărilor prin e-mail în scopul comunicării schimbării funcţiilor, serviciilor şi termenilor de utilizare a site-ului Ofertolino.ro.
Compania noastră poate utiliza numărul de telefon în scopul prezentării ofertelor personalizate şi a altor oferte speciale, dar acesta reprezintă şi un canal de comunicare directă cu utilizatorii, pentru îmbunătăţirea implementării serviciilor oferite.
Ofertolino.ro nu va divulga sub nici o formă sau pretext terţilor datele cu caracter personal cuprinse în "Profilul de utilizator".
Prin înregistrare şi autorizare prin intermediul contului Facebook, fiecare utilizator îşi dă acordul ca Ofertolino.ro să acceseze informaţiile menţionate mai sus. Diferenţa dintre autentificarea prin Facebook şi autentificarea printr-un profil obişnuit este accea că, nu mai trebuie introduse adresa de e-mail, numele şi parola.
Există de asemenea şi opţiunea de a încărca în cont o fotografie de profil şi alte informaţii la care să avem acces, cum ar fi mărcile, magazinele şi produsele preferate. Cu ajutorul configurărilor suplimentare ale contului dumneavoastră, urmărim preferinţele din "Profil utilizator", pentru a vă oferi cele mai bune servicii, pe care ne străduim să le personalizăm conform cu preferinţele şi necesităţile dumneavoastră.
Înregistrarea unui profil de utilizator se bazează pe reguli importante, pe care Ofertolino.ro le aplică cu stricteţe, după cum urmează:
Contul personal nu poate fi transferat terţilor. Este interzisă utilizarea profilurilor multiple de către acelaşi utilizator, ceea ce contravine şi regulilor de utilizare a Ofertolino.ro.
Publicitate şi implicarea utilizatorilor în prestarea serviciilor noastre:
Am putea utiliza informaţiile despre experienţa ca utilizator şi datele dumneavoastră de contact, în scopul trimiterii de mesaje promoţionale de interes. Acestea includ: mesaje prin e-mail, reclame ale Ofertolino.ro şi/sau websiteurile altor companii şi aplicaţii, dar şi reclame pe platforme cum ar fi Facebook şi Google. Aceste mesaje vizează stimularea implicării și sporirea beneficiilor obţinute în urma serviciilor oferite de site-ul nostru, inclusiv informații despre noi funcții, întrebări, buletine de știri și evenimente care considerăm că vă interesează. De asemenea, facem schimb de informații legate de: oferte noi la produse, promoții și concursuri. Puteți controla recepţionarea acestor mesaje conform termenilor fiecărei comunicări.
Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal furnizate?
În mod obişnuit păstrăm datele cu caracter personal furnizate prin formulare numai atât, cât utilizatorul doreşte să beneficieze de serviciile noastre.
Dacă în decurs de 5 ans, profilul sau adresa de e-mail a unui utilizator nu este folosit prin autentificare, considerăm că nu acesta mai este interesat de utiizarea serviciilor noastre şi vom şterge datele lui personale din bazele noastre de date.
Cum colectăm datele cu caracter personal.
Colectarea datelor cu caracter pesonal se realizează de obicei cu ajutorul formularelor web de pe site-ul Ofertolino.ro. Activarea anumitor servicii necesită confirmare prin e-mail.
Ofertolino.ro nu este răspunzător în niciun fel de datele introduse în afara site-ului, indiferent de legătura acestor date cu compania.
Cum stocăm datele cu caracter personal?
Am întreprins acțiuni tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele cu caracter personal de pierderi, manipulări sau acces neautorizat. Ne adaptăm constant măsurile de securitate în funcție de progresul tehnologic. Toate informațiile sunt trimise prin intermediul formularului cu criptare SSL.
În scopul stocării datelor cu caracter personal, Ofertolino.ro utilizează numai servere care sunt certificate în conformitate cu standardele pentru stocarea în siguranţă a datelor cu caracter personal. Serverele sunt localizate în Bulgaria. Ofertolino.ro nu deţine înregistrări fizice ale datelor cu caracter personal. Procesele de transfer de date de la o platformă la alta sunt complet automatizate. Nu sunt trimise date cu caracter personal prin intermediul surselor fizice.
Orice persoană care are acces la date cu caracter personal, este obligată prin lege să păstreze confidențialitatea și să fie direct responsabilă de protecția datelor cu caracter personal care i-au fost încredinţate, în conformitate cu regula nevoii de a cunoaşte.
Indiferent de măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, nu există un sistem de securitate care să nu poată fi spart. Datorită naturii inerente a internetului, nu putem garanta că datele furnizate și stocate online, sunt protejate în mod absolut și necondiționat de atacurile dăunătoare.
Ofertolino.ro îşi asumă responsabilitatea numai pentru daunele cauzate:
Intenţionat, sau din cauza unei neglijențe grave din partea Ofertolino.ro sau a reprezentanților săi autorizați.
Cum pot afla ce date cu caracter personal sunt stocate despre persoana mea?
Fiecare utilizator are dreptul de a solicita în orice moment informații despre datele cu caracter personal pe care le stocăm. Dacă datele sunt inexacte, incomplete sau nesemnificative, puteți cere să fie corectate sau şterse. Nu putem şterge datele cu caracter personal în cazurile în care legea cere ca informațiile să fie stocate, de exemplu, reglementări contabile, sau când există alte motive legitime pentru stocarea datelor, cum ar fi datorii restante, sau cauze penale. În orice moment vă puteţi retrage consimțământul pentru a utiliza datele dumneavoastră în scopuri de marketing.
Pentru orice întrebări legate de datele cu caracter personal, puteți contacta prin office@ofertolino.ro
În decurs de două săptămâni veţi primi răspuns din partea noastră.
Împărtăşirea datelor cu caracter personal cu terţe persoane.
Compania noastră își asumă utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul organizației, cu excepţia situaţiilor legale, când schimbul de informaţii devine necesară.
În asemenea cazuri, luăm în considerare următoarele circumstanţe:
Dacă am cerut, sau am primit permisiunea utilizatorului
Împărtășim informații consolidate cu terțe părți, care ne sprijină în activitatea de furnizare, îmbunătăţire, integrare, personalizare, menţinere şi profitabilitatea serviciilor pe care le oferim.
După exprimarea acordului de a primi e-mailuri de marketing și servicii personalizate, în scopul furnizării unor informaţii relevante, Ofertolino.ro prezintă oferte sau materiale informative prin intermediul rețelelor de socializare.
Dacă ne este transmisă o cerință legală, sau dacă o considerăm necesară, în cazul protecției propriilor noastre drepturi.
Linkuri către site-urile terţilor: Ofertolino.ro poaet include linkuri care conduc către alte site-uri web sau servicii, ale căror politici de confidențialitate pot diferi de politicile noastre. Dacă furnizați informații către oricare dintre aceste site-uri terţe, datele cu caracter personal sunt guvernate de politicile lor de confidențialitate, și nu de cele ale noastre. Vă recomandăm să citiţi cu atenție declarația de confidențialitate a oricărui site pe care îl vizitați.
Cum pot preveni accesul la datele mele personale?
Orice utilizator poate șterge cu ușurință contul său de pe Ofertolino.ro și, de asemenea, poate refuza să mai primească materiale de marketing și alte materiale asemănătoare.
Ștergerea unui profil de utilizator se face prin autentificatre în contul personal și selectarea opțiunii "Ştergere profil" din câmpul "Setări".
Dacă ștergeți profilul personal, vă pierdeți informațiile stocate în cont, toate preferințele și toate informațiile suplimentare pe care le-ați furnizat.
Dezabonarea de la mesajele de marketing nedorite, se face prin selectarea butonului "Dezabonare", ce se află în oricare dintre e-mailurile primite, după care este necesară și reconfirmarea acţiunii în sistemul Ofertolino.ro.
Utilizatorul care și-a exprimat în prealabil consimțământul pentru utilizarea datelor sale personale își poate exercita dreptul de a-şi şterge informaţiile în orice moment. Prin exercitarea acestei opţiuni se vor șterge toate datele cu caracter personal, în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.
Opţiunea "Uită-mă" este accesibilă din fiecare profil de utilizator în câmpul "Setări" şi printr-un e-mail de confirmare trimis de către Ofertolino.ro.

 

2. Politica Ofertolino.ro privind cookie-urile

Cookie-urile reprezintă fişiere text pe care site-urile web le salvează în calculatorul dvs prin intermediul navigatorul dvs. Folosiţi încă din mijlocul anilor 90, acestea sunt una dintre cele mai larg răspândite tehnologii din Internet. Cookie-urile nu pot fi folosite pentru contaminarea cu virusuri nici nu putem primi acces prin intermediul lor la hard discul dvs. De aceea, noi nu putem citi nici-un fel de informaţii de pe hardul dvs, chiar dacă acolo sunt păstrate cookie-uri.

Pe cookie-urile se bazează o mare parte dintre funcţiile principale ale site-urilor web. Prin ele se efectuează accesul la informaţii şi la publicitate online care foarte probabil vor fi interesante pentru dvs. Pe de altă parte, fără cookie-uri nu puteţi să faceţi cumpărături online pentru că acestea se folosesc pentru salvarea produselor alese, selectate în coşul dvs.

Cookie-urile folosite de Ofertolino.ro nu culeg datele personale ale dvs şi nici alt tip de informaţii private, acestea nu afectează în nici un fel calculatorul, tableta sau telefon mobil. Scopul cu care site-ul nostru foloseşte cookie-uri este să ne ajute să vă asigurăm folosirea optimală a Internetului şi pe de altă parte să îmbunătăţim eficienţa şi funcţionalitatea site-ului. Această parte din politica noastră de confidenţialitate vă asigură informaţie clară şi detaliată cu privire la cookie-urile pe care le folosim şi scopurile pentru care le folosim.

Ce informaţie va fi salvată de cookie-ul?

De obicei un cookie salvează:

 • Numele site-ului;
 • Cât timp va persista cookie-ul pe calculatorul sau telefonul dvs;
 • Valoare – de obicei un număr unic generat aleator

 

Cât timp rămân cookie-urile pe calculatorul dvs.?

 • Cookie-uri de sesiune – aceste cookie-uri rămân până la închiderea navigatorului. Aceste nu se salvează pe hard disc. De obicei se folosesc pentru urmărirea paginilor pe care le vizitaţi ca să poate fi personalizată informaţia cu privire la dvs pentru această sesiune.
 • Cookie-uri permanente – aceste cookie-uri rămân pe hard discul dvs până când le ştergeţi sau până când le expiră termenul de valabilitate. Acestea pot fi folosite de exemplu pentru salvarea preferinţelor dvs cu privire la site-ul vizitat.

 

Acceptare

Prin folosirea acestui site sunteţi de acord ca Ofertolino.ro să introducă cookie-uri în calculatorul, sau dispozitivul dumneavoastră mobil.

Cum folosim cookie-urile

Cookie-urile de pe paginile Ofertolino.ro au funcţii importante, acestea sunt o modalitate de înregistrare a setările preferate de utilizatorul cu privire la site-ul respectiv şi asigură conţinut web personalizat şi mai bun. De exemplu, când faceţi cumpărături online, acestea reţin ce aţi pus în coşul de cumpărături, iar când folosiţi serviciile noastre online acestea va acorda posibilitatea să alegeţi un aparat şi să găsiţi cel mai repede răspunsurile pe care le căutaţi.

Alt tip de cookie-uri ne ajută să aflăm cum utilizatorii folosesc site-urile noastre.  Iar având acces la aceste informaţii putem optimiza ceea ce facem online. Aceste cookie-uri pot să ne informeze cu privire la timpul şi durata utilizării, precum şi să ne ofere informaţii cu privire la modul prin care utilizatorii navighează prin site-ul nostru. Este important de subliniat încă o dată ca aceste cookie-uri nu culeg date personale. Din această cauză, echipa noastră de marketing care foloseşte instrumente de web analize nu ar fi putut să vă identifice personal. Importante în acest caz sunt datele de genul: cât timp este necesar pentru încărcarea unui anumit site şi ce fel de informaţii sunt cele mai căutate de utilizatori, de asemenea timpul şi durata utilizării, precum şi informaţia cu privire la modul prin care utilizatorii navighează prin site. Aceste cookie-uri ne sunt de folos şi când o parte din site-ul nostru nu funcţionează corect. În aceste cazuri aşa numitele cookie-uri ne permit să localizăm problema şi s-o rezolvăm.

Ca să decidem unde să poziţionăm reclamele noastre online şi să aflăm cât de bine funcţionează ele, folosim un al treilea tip de cookie-uri. Scopul lor este să ne informeze când vreuna dintre reclamele situate pe alt site (de exemplu Google, Yahoo, etc.) retrimit vreun utilizator către site-ul Ofertolino.ro. Precum celelalte două tipuri, nici acesta nu culege informaţia sau date personale dvs.

 

Tipuri cookie-uri folosite de Ofertolino.ro

Cookie-urile folosite de Ofertolino.ro se împart în două categorii. În prima intră cookie-uri amplasate de noi sau „cookiuri proprii”, iar în cealaltă cookie-uri amplasate de partenerii noştri: „cookie-uri din părţi terţe”.

Cookie-uri proprii

Funcţionalitatea principală a site-ului depinde într-o mare măsură de cookie-uri amplasate de noi. Acestea includ de asemenea cookie-uri de analizare web care ne ajută să aflăm câţi utilizatori vizitează un anumit site şi cât de des, de asemenea ne permite să salvăm preferinţele utilizatorilor noştri, să urmărim drumul şi activitatea în site-ul nostru şi nu pe ultimul loc pentru salvarea elementelor selectate de clienţii site-ului.

Cookie-uri din părţi terţe

Acestea sunt cookie-uri amplasate de părţi terţe – partenerii noştri aleşi cu care lucrăm. Nici ei nu culeg şi nici nu trimit nici un fel de informaţii personale despre dumneavoastră. Anchetele online sau chat live prin care să vi se răspundă tuturor întrebărilor – acestea sunt o parte dintre serviciile utile pe care ele le activează. Reţelele publicitare cu care lucrăm pot de asemenea să amplasează cookie-uri prin care să se aprovizioneze de informaţii utile care le vor ajuta să poziţioneze reclamele noastre online la cele mai potrivite locuri.

Cookie-uri ale reţelelor de socializare

Prin reţelele de socializare cum ar fi Facebook şi Twitter puteţi să distribuiţi anumite pagini de la site-urile noastre. În acest caz este bine să ştiţi ca asemenea reţele sociale amplasează cookie-uri proprii asupra cărora noi nu avem control. Iată de ce, puteţi verifica site-urile lor ca să aflaţi mai mult despre politica lor cu privire la cookie-uri.

Setarea cookie-urilor

Cele mai populare navigatoare vă permit să setaţi cookie-urile. Puteţi alege să acceptaţi sau să refuzaţi toate cookie-urile sau doar tipuri specifice.

Ce se întâmplă dacă refuzaţi toate cookie-urile?

Veţi putea folosi unele părţi din site-urile noastre, inclusiv o mare parte dintre paginile cu informaţii cu privire la ultimele produse ale Ofertolino.ro. Dar dacă interziceţi cookie-urile, unele secţiuni utile nu vor funcţiona. De exemplu, nu aţi putea folosi ajutorul online sau să faceţi cumpărături. De asemenea, nu veţi putea să vă înscrieţi pentru garanţia oferită de Ofertolino.ro online sau să intraţi în profilul dvs.

Cum să setaţi cookie-uri în diferitele navigatoare web

Ca să găsiţi informaţii cum să setaţi cookie-uri în diferitele navigatoare web, folosiţi legăturile de mai sus. Site-urile menţionate nu fac parte de la Ofertolino.ro şi toate sunt în limba engleză (majoritatea au opţiuni pentru limbi diferite).

PC şi Mac calculatoare

Dispozitive mobile

(Diferitele dispozitive Blackberry au diferite instrucţii dar puteţi găsi toate manuale de Blackberry prin legătura de mai sus.) Dacă folosiţi navigator web care nu este menţionat mai sus, uitaţi-vă la manual sau la ajutorul online pentru mai multe detalii.

Nu ştiţi cu certitudine ce navigator web folosiţi? Iată cum să aflaţi:

PC: deschideţi navigatorul şi apăsaţi pe „Help” (Ajutor) în partea de sus a ferestrei navigatorului. Apoi selectaţi „About” (Despre). Trebuie să apare o fereastră cu informaţie despre navigatorul dvs.

Mac: deschideţi navigatorul şi apăsaţi pe numele lui în partea de sus a ecranului (de exemplu „Safari” sau „Firefox”). Apoi selectaţi „About” (Despre). Trebuie să apare o fereastră cu informaţie despre navigatorul dvs.

Dispozitiv mobil: verificaţi numele aplicaţiei pe care o deschideţi pentru a naviga în Internet.

Mai multe detalii despre cookie-uri

www.allaboutcookies.org sunt resurse utile cu informaţii detaliate cu privire la cookie-uri şi gestionarea lor.

Dacă doriţi să aflaţi mai mult despre renunţarea la reclama personalizată vizitaţi iniţiativa pentru reclama de reţea la adresa: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Legături către site-uri externe

Vă rugăm să notaţi ca Ofertolino.ro nu este responsabil pentru conţinutul site-urilor externe. Noi actualizăm permanent legăturile din site-urile noastre dar uneori conţinutul site-urilor externe poate fi neactual sau incorect. 

Refuz utilizarea cookie-urilor

Daca doriți să refuzați la folosirea cookie-urilor în browser-ul dumneavoastră puteți face acest lucru prin setările al browser-ul dumneavoastră explicate mai sus sau descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

3. Ce date colectam și de ce

Noi colectăm date, cum ar fi adresa IP a colculatorului, ora și data, cantitatea de date transferată, site-ul de la care ai venit pe site-ul nostru, precum și informații despre sistemul de operare și de browserul utilizat.
Acest site foloseste:
 •   Plugin-uri Sociale Facebook și Google+:
Plugin-uri („plug-ins“) la rețelele sociale sunt utilizate pe site-ul nostru, mai ales plugin-ul "îmi place". Site-ul furnizorului, și anume Facebook.com, este operat de Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, California 94304, Statele Unite ale Americii. Plug-in-uri  de obicei sunt marcate cu logo-ul la Facebook.
În plus față de plug-in-uri la Facebook, folosim și aceste la Google+ (furnizor: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii). Următoarele explicații în ceea ce privește pentru Facebook se aplică și pentru Google + cu modificările corespunzătoare. Dacă vizitați site-ul nostru cu plug-in, browserul de Internet va crea o legătură la serverele Facebook, dar faptul că ați vizitat site-ul nostru va fi transmis la Facebook, chiar dacă nu v-ați conectat la Facebook, și indiferent dacă ați activat de fapt plugin-ul, astfel încât dacă ați dat click pe ea.

Dacă sunteți conectat la profilul de Facebook în timpul vizitei  pe site-ul nostru, Facebook poate lega la accesul site-ul nostru la contul dumneavoastră. Dacă dați clic pe butonul "îmi place", acesta va fi transmis catre Facebook și depozitat acolo, astfel încât să puteți să împărțiți informația "îmi place" cu prietenii de pe Facebook. Nu putem influența natura și domeniul de aplicare al datelor, care sunt transmise câtre Facebook. Mai mult decât atât, nu știm exact ce datele voastre sunt transferate câtre Facebook și în ce scopuri Facebook utilizează aceste date. În orice caz, se transmite adresa Dvs. IP și - în funcție de Facebook - informații despre site-ul vizitat, data și ora vizitei, precum și alte informații legate de browser. Puteți găsi informații suplimentare despre Facebook la http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084

Dacă nu doriți Facebook sa leagă vizita la site-ul nostru cu contul tău de Facebook, trebuie să vă deconectați înainte sa mergeți la site-ul nostru.

- Facebook Connect

Facebook Connect este o aplicaţie ce permite să interacţioneze cu site-ul nostru prin intermediul contului lor de Facebook. Funcţionalitate lui de bază constă în a permite utilizatorilor un acces mai facil pe site-ul nostru.

- Audienţa predefinită Facebook

Audienţa predefinită Facebook este un tip de audienţă pe care o creăm din lista de utilizatori existenţi pe Facebook. Utilizând această audienţă, putem lua legătura cu utilizatorii care au vizionat deja reclamele noastre pe Facebook. 

- DoubleClick

Utilizăm serviciul Google DoubleClick pentru a stabili eficienţa şi performanţa campaniilor noastre de online marketing. Lăsaţi-ne să vă explicăm cum funcţionează.

Spre exemplu, DoubleClick foloseşte ID-urile cookie-lor pentru a păstra un fişier log, despre o anume reclamă ce este prezentată într-un anumit browser. În momentul prezentării reclamei către un anumit browser,  DoubleClick poate utiliza ID-ul de cookie al browserului respectiv, pentru a verifica ce reclame DoubleClick au fost deja prezentate pe acel browser. Astfel se evită prezentarea repetată a reclamelor, care au fost deja vizualizate de utilizator. Nu vindem datele colectate unor terţe persoane, iar cookie-urile DoubleClick nu conţin date personale identificabile. 

 

•    Newsletter


Pentru a va abona la newsletter-ul nostru, este necesar să ne oferiți doar adresa dvs. de e-mail, prenume, sexul, oraș. Nu se creaza profil personalizat.
Dezabonarea de la newsletter-ul este posibilă în orice moment. Adresa dvs. de e-mail va fi dezactivata imediat din lista destinatarilor noastre de e-newsletter-ul și deja nu veți primi newsletter-ul de la noi.

În scopul de a îmbunătăți funcționalitatea și ajustarea activităților noastre de afaceri și de marketing, în conformitate cu preferințele individuale ale consumatorilor Ofertolino.ro își rezervă dreptul, cu ajutorul Google Analytics, să folosește cookie-uri specifice cu numere unice (User ID) pentru utilizatorii noștri abonați la campaniile de e-mail. Aceste cookie-uri nu oferă informații personale și nu ar putea identifica personal.

- Conversia Google Adwords (Publicitate)

Unealta de următire a conversiei oferă informaţii celor care publică reclame despre ceea ce se întâmplă după ce un client dă click pe reclama lor – dacă a cumpărat un produs, s-a abonat la buletinul de ştiri, v-a contactat telefonic sau a descărcat aplicaţia mobilă. În cazul în care un client finalizează o acţiune considerată valoroasă, acţiunea poartă numele de conversie. 


•    Google Analytics
   
   Această pagină web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. ("Google"). Google Analytics folosește cookie-uri, fișiere text, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră pentru a analiza modul în care utilizatorii folosesc site-ul. Aceste cookie-uri sunt transmise la un server Google în SUA și depozitate acolo. Menționăm că rolul de Google Analytics pe acest site include cod "gat._anonymizeIp ();", pentru a asigura înregistrarea anonimă de adrese IP (așa-zisă, IP mascare.). Având în vedere anonimatul de adrese IP care vizitează acest site, adresa dvs. de IP este prescurtată de Google în cadrul UE și la Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene. Numai în cazuri excepționale adresa completă de IP se transfera către un server Google în SUA și prescurtată acolo.
Mai multe informații despre politica de confidențialitate Google este disponibilă la adresa: http://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/

- Google Adsense

AdSense constituie o platformă Google, ce permite editorilor de site-uri din reţeaua Google să prezinte diferitele tipuri de reclame, specifice site-ului şi audienţei. 

- Google Syndication

Google Syndication este un domeniu deţinut de Google, pe care îl utilizăm în scopul păstrării şi încărcării de conţinut şi alte resurse legate de reclame pentru Google AdSense şi DoubleClick. Platforma nu utilizează nici o metodă de identificare a clienţilor.

- Managerul de etichete Google

Managerul de etichete Google este o unealtă ce consolidează etichetele website-ului nostru cu un singur fragment de cod şi ne permite să gestionăm totul dintr-o interfaţă web. Managerul de etichete Google este destinat pentru a satisface nevoile noastre de etichetare şi funcţionează cu etichete Google şi non-Google. 


•    Remarketing

   Acestă pagina web  folosește  remarketing cu Google Analytics. Aceasta vă ajută să vă arătam anunțuri relevante legate de interesele dvs. În afară interesuri legate de site-ul nostru. Acest lucru se face cu ajutorul cookie-uri. Puteți renunța la cookie-urile DoubleClick, vizitând pagina și renunțați la publicitate de la Google.

- Hotjar

Utilizăm serviciul Hotjar pentru a înţelege mai bine obiceiurile de navigare al utilizatorilor pe o anumită pagină a site-ului nostru. În interfaţa lui, unealta nu afişează adresa IP al utilizatorilor noştri, ceea ce permite ca datele personale ale utilizatorilor noştri să rămână anonime. 4. Nu oferim Cookie-uri la terţă parte


Offerista Group Bulgaria EAD îndeplinește cerințele tehnice și organizatorice necesare legate de securitatea datelor utilizatorilor acestui site. Datele dvs. sunt folosite doar în organizație și nu sunt accesibile unor terțe părți.
Offerista Group Bulgaria EAD nu transfera datele dumneavoastră personale și  în special, adresele dvs. de e-mail unor terți fără acceptul dumneavoastră.

 

 

_______________________________

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL~loterie publicitară~
Dreptul dumneavoastră la protejarea datelor cu caracter personal este tratat cu seriozitate și responsabilitate în cadrul societății noastre. În acest sens, vă transmitem mai jos informații cu privire la modul în care societatea noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când participați la loteria publicitară organizată în perioada 14 iunie 2021 - 13 iulie 2021, în mediul online, prin intermediul aplicației mobile Ofertolino.ro („Aplicația”), disponibilă în Google Play și App Store („Loteria”), precum și la drepturile pe care le aveți cu privire la acestea.Datele noastre de identificare și de contact sunt următoarele: Denumire Operator: OFERTOLINO S.R.L. („Ofertolino”)Sediul: Brașov, strada Nicolae Iorga, nr. 26, etaj 3, jud. BrașovNumăr de înregistrare: J8/2609/2019, Cod de identificare fiscală: 41502870E-mail: catalin.patachia@offerista.comCE DATE PRELUCRAMOfertolino va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de operațiunea de prelucrare:date necesare pentru crearea contului de utilizator în cadrul Aplicației (adresa de e-mail, parola);date suplimentare de profil (nume, prenume, gen, data nașterii) dacă sunt adăugate, în mod voluntar de dumneavoastră, după crearea contului în cadrul Aplicației;CUM UTILIZĂM DATELE PE CARE NI LE FURNIZAȚI ȘI ÎN CE TEMEICrearea contului în cadrul Aplicației Date precum adresa de e-mail și alte date furnizate în mod voluntar de dumneavoastră vor fi prelucrate  pentru a vă permite crearea contului în cadrul Aplicației.Ofertolino va prelucra aceste categorii de date în baza consimțământului dumneavoastră expres exprimat la momentul creării contului în cadrul Aplicației. Nu sunteți obligați să vă creați un cont în cadrul Aplicației, respectiv să vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop, însă, dacă nu vă veți crea cont, nu veți putea beneficia de campaniile publicitare organizate de Ofertolino destinate titularilor de conturi în cadrul Aplicației.Participarea la Loterie / desfășurarea Loteriei Adresa de e-mail va fi prelucrată de Ofertolino pentru a vă înscrie pe lista participanților la Loterie / pentru desfășurarea Loteriei. Ofertolino va prelucra aceste categorii de date în baza consimțământului dumneavoastră expres exprimat la momentul creării contului în cadrul Aplicației. Nu sunteți obligați să vă exprimați consimțământul în acest sens însă, dacă nu vă veți exprima consimțământul pentru participarea la Loterie, prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul creării Contului, nu veți putea fi înscris pe lista participanților la Loterie și nu veți participa efectiv la Loterie.Anunțarea căștigătorilorÎn cazul în care veți fi desemnat câștigător al Loteriei date precum numele, prenumele și premiul câstigat vor fi afișate pe site-ul Ofertolino.ro, pentru a ne îndeplini obligațiile legale.CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONALDe regulă, datele dumneavoastră sunt prelucrate în cadrul Ofertolino. Dar, este posibil ca societăți din grupul din care face parte Ofertolino, să solicite iar Ofertolino să transmită datele dumneavoastră către aceste societăți în scopuri statistice, de evaluare a performantelor Ofertolino și în alte scopuri de analiza internă, care, însă, nu sunt de natură sa producă efecte juridice asupra dumneavoastră.Totodată, este posibil ca datele dumneavoastră sa fie transmise către partenerii noștri în organizarea tombolei, precum furnizorul Cardului de cumpărături E-mag sau către autorități ale statului (în principal, date din procesele verbale de acordare a premiilor).În toate situațiile, transmiterea datelor se va face în situații concrete, limitat la obiectivul prelucrării și în conformitate cu principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  Ofertolino nu transferă datele dumneavoastră către țări terțe sau organizații internaționale.   C T TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂAdresa dumneavoastră de e-mail va fi păstrată de Ofertolino o perioadă de 3 ani de la data expirării duratei Loteriei, pentru respectarea termenului general în cadrul căruia pot fi formulate plângeri sau reclamații sau pe toată durata menținerii contului în cadrul Aplicației, în funcție de care dintre cele două evenimente intervine ultimul.Prin excepție, în cazul acordării premiilor aferente Loteriei, datele incluse în documentele justificative care au stat la baza acordării acestora, precum procese-verbale desemnare câștigători, vor fi păstrate o perioadă de 10 ani de la data închiderii anului financiar relevant, pentru a putea fi prezentate autorităților competente în cazul în care acestea le solicită. Datele furnizate de dumneavoastră în mod voluntar la momentul creării contului în cadrul Aplicației vor fi păstrate pe toată durata menținerii contului în cadrul Aplicației sau până la momentul în care ștergeți aceste date din profilul dumneavoastră, în funcție de care dintre cele două evenimente intervine primul.CE DREPTURI AVEȚIAveți următoarele drepturi în legătura cu datele cu caracter personal prelucrate de Ofertolino: Dreptul de ACCES – aveți dreptul ca, în orice moment, să stiți ce date prelucrăm cu privire la dumneavoastră precum și informații cu privire la modul în care vă prelucrăm datele.Dreptul de RECTIFICARE - în cazul în care constatați că datele pe care le avem cu privire la dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul, în orice moment, să ne solicitați rectificarea, respectiv completarea, datelor inexacte sau incomplete care vă privesc.      Dreptul la ȘTERGEREA datelor („Dreptul de a fi uitat”) în baza căruia, în anumite situații (ca atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate ori datele sunt prelucrate ilegal sau în alte situații prevazute de lege), puteți solicita ștergerea datelor dumneavostră cu caracter personal.  Dreptul de RESTRICȚIONARE a prelucrării datelor în baza căruia, în anumite situații (ca atunci când cconsiderați ca datele prelucrate de Ofertolino nu sunt exacte sau în alte situatii prevăzute de lege), puteți solicita, iar Ofertolino este obligată să opreasca temporar folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal până când se clarifica situația exactă a acestor date. Dreptul la OPOZITIE în baza căruia: Atunci cand Ofertolino prelucreaza datele dumneavoastră pentru a-și asigura un interes legitim (in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul CE nr. 679/20016), suplimentar față de drepturile de mai sus, aveți dreptul de a vă opune prelucrăarii datelor dumeavoastră. În cazul în care utilizați acest drept Ofertolino nu mai poate prelucra datele dumneavoastră, decat dacă vă arată și vă explică de ce modul și motivele pentru care prelucreaza datele dumneavoastră sunt foarte importante și de ce prelucrarea datelor dumneavoastră  în continuare nu va încalcă drepturile și interesele dumneavoastră legitime.Dreptul la RETRAGEREA CONSIMȚĂM NTULUI, în baza caruia:Atunci cand Ofertolino prelucrează datele exlusiv pe baza acordului dumneavoastra expres în acest sens (in temeiul art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul CE nr. 679/2016), suplimentar față de drepturile de mai sus, aveți dreptul de a vă retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Pentru a utiliza acest drept nu este nevoie decat de transmiterea unei solicitari in acest sens la adresa de e-mail menționată mai sus sau la sediul Ofertolino.
Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare scrisă pe email, la adresa de contact indicata la punctul 1 din prezentul document, sau inregistrata la sediul Ofertolino. 
In plus, dacă sunteți de părere că Ofertolino nu a acționat în conformitate cu legislația privind protecția datelor, vă puteti adresa sau puteti depune o plângere la : Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Mun. Bucuresti, Romania; Email: anspdcp@dataprotection.ro; Telefon fix: +40.318.059.211; +40.318.059.212  Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal din cadrul Tribunalului competent de la domiciului Dumneavoastra sau de la sediul Ofertolino.Pentru orice informații suplimentare despre aceste drepturi și despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul Ofertolino ne puteți contacta la datele de contact indicate in preambulul prezentei note de informare.

 

Pentru a asigura calitatea serviciilor, Ofertolino.ro utilizează cookie-uri, unele dintre ele sunt absolut necesare existenţei Ofertolino.ro. Puteți oricând să gestionați cu ușurință cookie-urile din setările browserului. Aflați cum în setări. Aflați cum în setări

Sunt de acord